designer sunglasses

mens sunglasses

womens sunglasses

designer sunglasses

burberry outlet

burberry outlet

 

VEDTEKTER FOR LIJORDET BARNEHAGE

§1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Eikeli/Lijordet Kvinne- og Familielag og drives i

samsvar med “Lov om barnehager”. Kvinne- og Familielaget er et eget rettssubjekt med

begrenset og upersonlig ansvar for gjeld. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk)

formål. Ved oppløsning skal Kvinne- og Familielagets gjeld først dekkes. Blir det midler til

overs, skal disse tilfalle en annen barnehage i distriktet i henhold til avviklingsstyret valg og

beslutning. Eventuelt driftsoverskudd skal ikke utdeles til eierne av barnehagen.

§2. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for

fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide

alle former for diskriminering.

§3. BARNEHAGENS INNHOLD Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt

virksomhet. Departementet skal fastsette rammeplan for barnehager, som skal gi

retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Samarbeidsutvalget skal godkjenne

årsplanen for den pedagogiske virksomheten.

§4. GENERELLE OPPLYSNINGER Åpningstiden er fra kl.07.30 – 16.30. Barnehagen er

stengt i juli, mellom jul og nyttår og i påsken. Barnehagen har 5 planleggningsdager.

Eikeli-Lijordet barnehage er en godkjent heldagsbarnehage for barn i aldersgruppen 0 – 5

år. Netto leke – og oppholdsareal er 115 m2. Arealnormen per barn er henholdsvis 3,9 og

5,5 m2 for barn over og under 3 år.

Foreldrebetalingen skjer månedlig og forskuddsvis. Vi følger forskriften om

foreldrebetaling. Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg til maksprisen. Det påbeløper

for ubenyttet plass inntil oppsigelsestiden er ute. Ved manglende betaling av

oppholdsavgiften kan barnehagen si opp plassen etter 2 skriftlige varsler dersom betaling

ikke skjer etter utsendt inkassovarsel. Det er 2 – to måneders skriftlig oppsigelse. Dersom

barn slutter etter 1. mars, må det betales ut barnehageåret. Foresatte som har takket ja til

plass i barnehagen og som frasier seg plassen etter 1. juni, må betale for august måned. Det

gis søskenmoderasjon og innteksgradert foreldrebetaling etter regler gitt av Bærum

kommun.

Alle barn og ansatte er forsikret mens de er i barnehagen, på turer arrangert av barnehagen

og direkte på vei til og fra barnehagen. Foreldre må være medlem av Eikeli/Lijordet Kvinne-

og Familielag så lenge barnet går i barnehagen. Barnehagen har utarbeidet rutiner for

internkontroll etter Forskrifter om Internkontroll av 22.03.1991. HMS permen oppbevares på

kontoret i barnehagen. Eier og styrer har i fellesskap ansvar for at rutinene følges, og at de

revideres ved behov.

Barnehagens vedtekter fastsettes og kan endres av Kvinne- og Familielagets styre. Forslag

til endringer kan fremmes av samarbeidsutvalget i barnehagen og Kvinne- og Familielagets

styre.

§5. STYRINGSORGANER Barnehagen har et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. •

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet velger sin

representant som representerer foreldre i samarbeidsutvalget for et barnehageår.

Foreldrerådets oppgaver er beskrevet i “Lov om barnehager” §4 og forskrifter del 2, punkt 1.

• Samarbeidsutvalget består av: 1 representant fra Kvinne- og Familielaget. 1 representant

fra foreldrene. 1 representant fra barnehagens ansatte. De ansattes representant velges

blant de ansatte for et år. Praksis har vært at styrer har vært representert i

samarbeidsutvalget. Kvinne- og Familielagets representant velges av Kvinne- og

Familielagets årsmøte blant lagets medlemmer, for 2 -to år (mars- ut februar).

§6. DUGNAD Det forventes at foresatte stiller på dugnad høst og vår, inntil 3 timer pr gang.

Ved behov utover dette kan barnehagen forespørre om ekstra hjelp.

§7. ØKONOMI Samarbeidsutvalget får årsregnskap og forslag til budsjett fra barnehagens

regnskapsbyrå. Årsregnskapet revideres og godkjennes av statsautorisert revisor. Det blir

lagt frem for Kvinne- og Familielagets styre så snart det foreligger. Årsregnskapet

godkjennes, og budsjett for inneværende kalenderår vedtas av Kvinne- og Familielagets

styre. Kommunen har rett til innsyn i barnehagens økonomi. Det sendes inn revidert og

godkjent årsregnskap hvert år.

§8. ÅRSPLAN OG ÅRSRAPPORT Barnehagens samarbeidsutvalg godkjenner årsplan for

barnehagens virksomhet. Samarbeidsutvalget legger frem årsrapport for Kvinne- og

Familielagets styre i januar. Årsrapporten godkjennes av Kvinne- og Familielagets på

årsmøte i februar.

§9. OPPTAK AV BARN Barnehagen har samordnet opptak. Søknad om barnehageplass

skal sendes til Barnehagekontoret i Bærum kommune. Søknadsfrist er 1. mars. Barnehagen

mottar søkerlisten fra Barnehagekontoret i forkant av opptaksmøte. Barnehagens styrer

innstiller og foretar opptak sammen med lagets representant i samarbeidsutvalget. Deretter

deltar styrer på opptaksmøte i kommunen.

§10. OPPTAKSKRITERIER

1 Barnehageloven § 13, prioritet ved opptak. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til

prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om

barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn det er fattet vedtak om etter lov om

barnevernstjenester § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i

barnehage.

2 Lijordet barnehages styrer og pedagogs barn prioriteres ved opptak. Det kan ikke avsettes

mer enn 2 plasser til ansattes barn. Dersom de prioriterte plassene ikke benyttes, kan barn

av Eikeli- Lijordet Kvinne- og Familielagets lagleder og styremedlem prioriteres.

3 Søsken prioriteres ved hovedopptaket med de eldste først.

4 Barn som bor i nærmiljø, Eikeli og Grav skolekrets. Deretter barn som sogner til Hosle og

Eiksmarka skolekrets.

Innenfor punkt 3 og 4 ønskes en jevn fordeling av alder og kjønn innenfor aldersgruppene.

Foreldre som får tilbud og aksepterer plassen i barnehagen, må melde seg inn i

Eikeli-Lijordet Kvinne- og Familielag hvis de ikke medlem.

§ 11. KLAGERETT OG KLAGEBEHANDLING Klager sendes til kommunens klageorgan,

Klagenevnden er klageinstans. Klagen fremstilles skriftlig og sendes til Barnehagekontoret.

Klagefrist er tre uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet frem til

vedkommende søker. For mer informasjon, ta kontakt med Barnehagekontoret.

§12. TILSETTING AV PERSONALE Kvinne- og Familielagets styre, barnehagens styrer og

eierrepresentanten i samarbeidsutvalget, er ansvarlig for tilsetting av barnehagens

personale. Styrer og førskolelærer som er organisert, har om ønskelig, mulighet til å ha en

representant fra sin organisasjon tilstede i ansettelsesprosessen.

§13. OM VEDTEKTENE Vedtektene er utarbeidet i samsvar om “Lov om barnehager” etter

forslag fra barnehagens samarbeidsutvalg 20.12.2007, og godkjent av styret i Eikeli/Lijordet

Kvinne- og Familielag 07.02.2017.

Vedtektene sendes kommunen til orientering.

Lagleder: Kjersti Horten Tardif

Eierrepresentant / Daglig leder Lijordet barnehage : Kristine Ruud-Pedersen

Barnehagebilder

Login

cheap oakley sunglasses oakley outlet oakley flag karen millen dresses karen millen dress karen millen online loewe bolsos loewe loewe bolsos oakley sunglasses cheap football cleats buy football cleats online karen millen karen millen dresses karen millen outlet herve leger dress sale herve leger outlet moncler doudoune cheap moncler jackets moncler outlet online atlanta braves jersey atlanta jerseys atlanta braves new new york giants jerseys new york giants new jerseys new york giants baseball asics running shoes asics outlet asics tiger shoes skechers outlet skechers boots skechers store nfl jerseys cheap nfl jerseys 2012 NFL Jerseys cheap makeup cheap mac makeup cheap macs mac cosmetic cheap mac makeup mac makeup store ghd hair straightener ghd hair ghd iv styler mac makeup mac cosmetic cheap mac makeup chicago bears jerseys nike chicago bears chicago bears uniforms pittsburgh penguins jersey pittsburgh penguins apparel new nfl jerseys nike baltimore ravens jersey nike nfl jersey 2012 nfl new jerseys nike beats by dre dr dre beats beats by dr dre converse store kids converse cheap converse shoes comprar louis vuitton oakley gafas de sol ray ban gafas de sol gafas de sol online chan luu chan luu bracelets chan luu bracelet 󥯥` 󥯥` 󥯥` 㥱å 󥯥` 󥯥` 󥯥` ȥå canada goose jacket moncler sale chan luu bracelets tie bar silk scarf wholesale scarves skechers shoes skechers outlet skechers sale thomas sabo charms thomas sabo sale thomas sabo kette cheap designer handbags handbags online handbags wholesale links london links of london charms links of london friendship bracelet snapback caps snapbacks hats wholesale snapbacks wholesale jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nba jerseys asics running asic shoes asics 2012 shamballa bracelets shamballa beads shamballa jewels hugo boss online-shop hugo boss outlet hugo boss metzingen dallas cowboys jersey dallas cowboy uniforms cheap nfl authentic jerseys philadelphia eagles jersey philadelphia eagles uniforms nfl jersey discount