designer sunglasses

mens sunglasses

womens sunglasses

designer sunglasses

burberry outlet

burberry outlet

Innledning

Årsplan

Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov. Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidspartner og andre interesserte.

 

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold (§2), barns rett til medvirkning (§3) og rammeplanen, følges opp, dokumenteres og vurderes.

 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet

Barnehagen er ifølge Rammeplan for barnehagen en pedagogisk virksomhet der samfunnsmandatet er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Dette skal gjøres i samarbeid og forståelse med barnas hjem.

 

Bærumsbarnehagen

I Bærum er det i tillegg til rammeplanen utarbeidet en barnehagemelding for Bærumsbarnehagen, Barnehagemelding 2015-2025 https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/barnehagemelding-2015—2025.pdf.

Arbeidet med barnehagemeldingen skal bidra til at det blir et likeverdig og enhetlig barnehagetilbud i alle Bærums barnehager, for alle barn og foreldre. Tidlig innsats, mestringsperspektivet og samarbeid og samhandling skal vektlegges i Bærumsbarnehagen. Barnehagen skal ses på som første trinn i utdanningsløpet, og lek, språk og god helse er spesielle faglige satsningsområder.

 

Som oppfølging av barnehagemeldingen utarbeides det kvalitetsplaner for perioder på tre år. Dette er planer som skal bidra til å sikre tidlig innsats og bedre læring for barna i Bærumsbarnehagen. For perioden 2018-2021, skal kvalitetsutvikling i det pedagogiske arbeidet foregå hovedsakelig innenfor områdene:

 • Språk
 • Kosthold og fysisk aktivitet
 • Psykisk helse
 • Digital kompetanse
 • Foreldresamarbeid

Presentasjon av barnehagen

Lijordet barnehage er en privat barnehage drevet av Eikeli-Lijordet Kvinne- og Familielag. Barnehagen ligger nydelig til på Eiksmarka i et koselig tømmerhus som ble totalrenovert i 2005 og bygd på i 2013. Barnehagen har et stort uteområde som er variert og allsidig. Det er kort vei til offentlig kommunikasjon. Vi har fine naturområder i nærheten som vi bruker aktivt som turmål og til ulike aktiviteter. Vi ser daglig hester, da barnehagen er rett ved Øvrevoll løpsbane.

I Lijordet barnehage ønsker vi å være i utvikling samtidig som vi er en veletablert barnehage hvor tradisjoner blir godt ivaretatt. Tradisjoner er nær knyttet til kultur og de skaper tilhørighet. Det er et stabilt og kompetent personale, som er engasjerte og omsorgsfulle i møte med barn, voksne og hverandre.

Vi har 25 plasser, i alderen 1-5 år. De tre eldste gruppene har tilhørighet på Oppløpet og de to yngste på Indre bane. Barna har allikevel gode muligheter til å leke på tvers av basene. Vi samarbeider mye mellom basene. Vi har en styrer, 2 pedagogiske ledere, 1 barnehagelærer og tre assistenter.
Barnehagen holder åpent fra mandag til fredag fra 7.30-16.30. Barnehagen har stengt i romjulen og virkedagene i påskeuken. Vi har sommerstengt fire uker i juli.

Visjon: «Lijordet barnehage- den gode starten». Aktive, trygge og omsorgsfulle voksne skaper trygghet og gode læringsmuligheter.

Planleggingsdagene for 2020-2021:

 • 13 og 14 august
 • 30 oktober
 • 4 januar
 • 30.april

Vurdering av barnehagens pedagogiske praksis

Vi har foreldreundersøkelse på høsten, som vi evaluerer og bruker i det videre pedagogiske arbeidet. I tillegg har vi barnesamtaler 1 gang i året (for barn som er 3 år og eldre). Vi har tett samarbeid med foreldre og SU. Det gjennomføres 2 foreldremøter i året, samt 2 foreldresamtaler. Personalet evaluerer hele tiden og etter endt tema, og legger vurderingene i grunn når det planlegges videre.

Vi jobber ut fra et helhetlig læringssyn og tverrfaglig. Foreldre mottar månedsbrev etter endt tema, med evaluering av prosjektarbeidet og perioden. Vi har avdelingsmøter, hvor vi evaluerer den pedagogiske praksisen.

Barnehagen har laget en periodeplan, som konkret viser hvordan vi jobber med Rammeplan for barnehager. I tillegg har vi utarbeidet en progresjonsplan for de ulike aldersgruppene.

 

Barnehagens pedagogiske arbeid

Barnehagens verdigrunnlag

Barn og demokrati

I Lijordet barnehage ser vi på barna som individer, som alle har forskjellige behov. Vi ser på barna som subjekter, og er opptatt av at alle blir møtt med respekt. Barn er forskjellige, skal få mulighet til å utvikle seg fra sitt ståsted og bli den beste versjonen av seg selv. Alle barn skal få trøst, omsorg og hjelp til selvhjelp. Hos oss står selvstendighet, danning og lek høyt. Alle barna skal ha venner, oppleve trygghet, glede, trivsel og få mulighet til å lære grunnleggende sosiale ferdigheter i samspill med andre.

Vi gir barna god tid, og jobber aktivt med å lese, forstå og høre hvert enkelt barn. Samtidig er vi opptatt av å se fellesskapet.

Demokrati

De ansatte i barnehagen er mentalt tilstede, veileder barna og synliggjør deres meninger. Vi anerkjenner barnas følelser, bekrefter og ser hver enkelt av dem. Dette innebærer å sette av god tid, være åpen og tålmodig i møte med barna.

Vi bruker smågrupper for at barna i større grad kan skape sterke bånd til de andre barna og skape gode lekemuligheter. Fellesskap er viktig, det handler ikke bare om «meg», men om «oss». Vi ønsker oss en demokratisk tenkning, hvor barna får en begynnende forståelse av samfunnet.

Med de eldste barna på Oppløpet gjennomfører vi barnesamtaler. På Indre bane er vi fokusert på å lese hvert barns behov og uttrykksmåter.

 

Mangfold og gjensidig respekt

Vi i personalet tar oss tid til hvert enkelt barn hver eneste dag. Vi har fokus på god kommunikasjon, både med barna og med hverandre. Vi tar barna på alvor og tar aktivt initiativ til samspill.

Vi jobber hvert år med solidaritetsaksjonen FORUT. FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som arbeider for sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring. Barna lærer om andre kulturer, levesett og land. Vi avslutter aksjonen med en foreldretreff.

Vi markerer samenes nasjonaldag og FN-dagen.

 

Likestilling og likeverd 

Personalet er rollemodeller i møte med barna. Hvert barn er unikt, og det møter vi med åpne armer. Vi presenterer alle leker til både gutter og jenter, og er bevisste på valg av litteratur. Vi har ikke fokus på utseende og klær. Fokus ligger på å inkludere hverandre og skape gode rammer for at barna er trygge og robuste.

Vi har egen handlingsplan mot mobbing, og følger opp med tiltak hvis det skulle oppstå.

 

Bærekraftig utvikling

Vi har turdag hver uke, og drar ofte ut i naturen for at barna skal få naturopplevelser til alle årstider. De voksne er gode rollemodeller ved å vise respekt for naturen, dyr og planter, samt plukke søppel på vår vei. Vi resirkulerer avfall, gjenbruker avfall i formingsaktiviteter, reparerer leker og bøker og skrur av lyset i rom vi ikke bruker.

Barnehagen skal i år være med på Rusken-aksjonen. Gode og miljøbevisste holdninger skapes tidlig i livet. I Rusken-aksjonen rydder barna søppel rundt barnehagen og i nærområdet.

 

Livsmestring og helse

Vi har utedag hver mandag, og mye utetid de andre dagene. Oppløpet er i gymsal på Eikeli skole 1 gang i uken. Indre bane har hinderløyper og andre fysiske aktiviteter, samt at inneområdene er tilrettelagt for kroppslig aktivitet og grovmotorikk. Begge gruppene har fast turdag. Gode naturopplevelser står i fokus.

Vi oppfordrer foreldrene til å lage sunne matpakker. Maten som lages i barnehagen er sunn og laget fra bunnen av barna. Vi bruker god tid når vi har måltider, og de voksne er bevisste på å prøve å skape en god stemning rundt bordet. Vi fokuserer på gode samtaler og hyggelig samvær. Til bursdager får barna velge mellom sunne alternativer. Vi følger retningslinjene for mat og måltider https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen

Barnehagen er med på BliMe-dansen, som setter fokus på inkludering og vennskap.

 

Barnehagens formål og innhold

Omsorg

De voksnes kompetanse og relasjon til barna er den avgjørende faktoren som skaper trygge barn. Trygghet, ømhet og glede er viktigere enn alt annet i barnehagen. Trygge barn er den viktigste forutsetningen for at barna skal trives i barnehagen. Trygge barn gir seg hen til leken, utforsker, utvikler seg og lærer. Barn lærer gjennom egne erfaringer, gjennom lek og aktiviteter, daglig samspill og samvær. Hva de lærer, avhenger blant annet av kvaliteten på samspillet og hvordan personalet møter og følger opp barnas uttrykk og innspill. De voksne i barnehagen skal ha evne til å inngå i positive, sensitive samspill med barna, forstå barna innenfra og ha godhet for deres behov. I Lijordet barnehage vil vi i det neste året jobbe med trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen baserer seg på mange års forskning omkring tilknytning og hvordan barns grunnleggende behov henger sammen.

Vi tar oss god til hvert barn i alle hverdagssituasjoner. Vi skal være der når barnet trenger en hjelpende hånd, har oppdaget noe spennende ute i sandkassen, eller når noen har dyttet eller vært ugrei. Vi er barnets trygge base, dets ladestasjon, tolk og talerør utad. Vi oppfordrer barna til å gi omsorg til hverandre og ta imot selv. Vi har alltid et fang å sitte på om noen trenger det.

 

Lek

Leken er en viktig del av barns liv og utvikling. Barn leker ikke for å lære, men de lærer fordi de leker. Barna utvikler seg både språklig, motorisk og sosialt gjennom leken. Barn trenger tid og rom i leken, for at fantasien og kreativiteten skal få utfolde seg.
Vi har et oversiktlig system i lekene, alle lekene har sin plass og lekekassene er tydelig merket med symboler. Slik blir det lett for barna å finne lekene selv, samt å rydde. Vi har lekesoner, med tilstedeværende voksne som deltar og veileder barna. Vi voksne er opptatt av at ingen blir utestengt og at leken er god for alle. Store deler av dagen vår vies til lek.

Vi bruker rommet som en tredje pedagog, ved å ha varierte og allsidige lekematerialer som innbyr til lek, fantasi og kreativitet.

 

Danning

Danning er en beskrivelse av prosessen der barnet medvirker i egen utvikling i et miljø. For å oppnå dette, er det essensielt at vi jobber for at hvert barn utvikler en god selvfølelse. Danning skal sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte mostand på egne og andres vegne. Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen, gjennom dialog.

Vi lærer barna folkeskikk ved selv å oppføre oss pent og veilede barna. Vi venter på tur, spør om hjelp og takker. Vi veileder og støtter barna i konflikter.

 

Læring

Vi har fagdager med ulike temaer, aktiviteter, lek og samlinger, der de voksne utforsker sammen med barna. Hvert øyeblikk og hver aktivitet er en læringsmulighet, og vi voksne er tilstede og tilgjengelige for barna hele tiden. Vi veileder barna og oppfordrer dem til å veilede hverandre. For at barna skal lære, må de være trygge i sin barnehagehverdag. Derfor kommer alltid trygghet og omsorg først.

Vi har et helhetlig læringssyn. Læring er en integrert del av danningsprosessen. Å lære er aldri bare å tilegne seg kunnskap eller ferdigheter, men å gjøre det i forhold til noe eller noe. Det er som individ man lærer, som menneske i en relasjonell sammenheng. Vi legger mye arbeid inn i planlegging av prosjekt og aktiviteter, for å skape gode læringsmuligheter for barna.

 

Vennskap og fellesskap

Vi setter sammen ulike grupper i lekegrupper, aktiviteter, samlinger, måltider og turer. Vi har en god dialog med foreldrene om barnet, hvordan dagen har vært og hvem barnet leker sammen med.

Barn opplever mange følelser, og trenger hjelp, veiledning og støtte for å håndtere disse følelsene. Vi bruker det pedagogiske verktøyet «Mitt valg» og «Marius Mus» som handler om emosjonell og følelsesmessig utvikling.

Vi er opptatt av fellesskap, og har mange fellesaktiviteter. På fredager har vi fellessamling med hele barnehagen, med musikk og drama. Dette er med på å styrke fellesskapet.

 

Kommunikasjon og språk

Store deler av dagen er fylt med språk, både nonverbalt og verbalt. Åpne spørsmål bidrar til å utvide samtaler. De voksne er støttende stillas i samspill og samtale med barna. Vi følger og utvider barnas innspill. De voksne er bevisste på våre roller som språkmodeller. Vi bruker et rikt og variert språk. Barna blir oppfordret til å være i samtale og samspill med hverandre.

Vi har alltid bøker tilgjengelig, og bruker mye tid på å lese for og sammen med barna. Vi spiller spill, har bokstaver og tall hengende på veggen og har ulikt materiell tilgjengelig for barna. Vi bruker aktivt musikk, instrumenter og sang i hverdagen. Vi har eventyrkofferter som blir brukt både i fortellerstunder og i lek med barna.

 

Barnas medvirkning

I tillegg til barnesamtaler, blir barna hørt i samlinger, ved måltider, i lek og i alle

hverdagssituasjoner. Ved bruk av observasjon og en lyttende pedagogikk får de ansatte kunnskap om hva barna er opptatt av og interessert i. Dette er igjen med på å påvirke det pedagogiske innholdet. Enkeltbarnet og barnegruppen skal ha plass i form av å påvirke barnehagens innhold og aktiviteter. Men dette betyr ikke at barna får bestemme alt.

Vi har ordensbarn på begge basene. Oppgavene og gjennomføringen er litt forskjellig ut fra alder, men målet på begge basene er å sette fokus på enkeltbarnet.

 

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Vi samarbeider med foreldrene hver eneste dag ved å prate sammen ved levering og henting. I tillegg holder vi kontakt på telefon, e-post og Mykid. Både personalet og foreldre må vurdere hvilken informasjon som passer å gi mens barnet hører på, og hvilken informasjon som passer bedre bak lukket dør. Vi er opptatt av at barna er med i samtalene ved levering og henting, slik at man ikke snakker over hodet til barnet.

Vi har foreldremøte en gang i året, samt foreldretreff 3 ganger. Foreldresamtaler setter vi av god tid til både på høsten og på våren, og av og til er det behov for samtaler oftere enn 2 ganger i året. Vi har SU, som blir valgt ut på foreldremøte for 1 år om gangen. Styret i barnehagen består av fire foreldre, styrer og en eierrepresentant.

 

Overganger

Når barnet begynner i barnehagen- tilvenning

Når barnet begynner i barnehagen, er det ofte første gang foreldrene overleverer en del av omsorgs- og oppdragelsesansvaret for barnet til andre. Derfor er akkurat tilvenning så viktig for oss: både å ta vare på barnet, men også foreldrene. Vi skal skape tette bånd til både barnet og foreldrene. Vi skal bli godt kjent med barnets følelsesregister for å imøtekomme barnets behov for omsorg, være sammen med de i sine følelser og ta de på alvor!

Vi inviterer de nye barna på besøksdager i mai og juni, så de får hilst på personalet, sett barnehagen og de andre barna som skal begynne. Dette skaper en trygghet både for barnet og for foreldrene. Når barnet starter i barnehagen legger vi til rette for best mulig tilvenning som er individuell og for hvert barn. Hvert barn får en primær tilknytningsperson, som følger barnet hver dag i starten. Vi har utarbeidet vår egen tilvenningsplan, som foreldrene får i forkant. Denne tilpasses til hvert enkelt barn og deres behov. Noen barn har behov for lengre tilvenning enn andre. Vi har startsamtaler med foreldrene i forkant av tilvenningen, hvor vi snakker om det første året hjemme.

 

 

Overgang innad i barnehagen og mellom barnehager

Vi er en liten barnehage, og alle barn er godt kjent med alle barn og voksne i barnehagen. Barna blir tidlig forberedt på overgang til Oppløpet, og får komme på besøk. Vi samarbeider med foreldre om overgangen, slik at barna får den samme informasjonen både hjemme og i barnehagen. Når barnet begynner på Oppløpet bruker de flere uker med tilvenning, for at overgangen skal oppleves mest mulig trygg for alle parter.

Når et barn flytter til en annen barnehage, fyller vi ut et overføringsskjema og sender det til den nye barnehagen i samarbeid med foreldrene.

 

Fra barnehage til skole

Bærum kommune har fastsatte rutiner for overgang fra barnehage til skole, vi følger disse rutinene, deriblant Bærum kommunes grenseobjekter. I år er det Lars Christian som har ansvar for å følge opp.

Førskolegruppen følger et pedagogiske førskoleopplegg, kalt Trampoline. Dette opplegget er skoleforberedende, og gjennomføres en gang i uken. Vi har satt opp noen mål for førskolebarna før de begynner på skolen:

 • Kle av og på seg selv
 • Lære enkle trafikkregler
 • Forstå og følge instrukser
 • Selvstendighet
 • Øve på å «stå frem» i trygge omgivelser
 • Konsentrere seg om en aktivitet
 • Hjelpe hverandre, ha forståelse og respekt for andre
 • Tape og vinne i spill/leker
 • Vente på tur

 

 

Planlegging, vurdering og dokumentasjon

Planlegging

Vi har fem planleggingsdager i året, og personalmøte hver måned. Disse møtene bruker vi både til å planlegge temaer, aktiviteter etc, men også for å lese og diskutere fag/pedagogikk. Vi lager periodeplan for hvert semester, der vi også skriver mål for perioden, planen blir sendt til foreldrene. Barn og foreldre skal også bli sett og hørt i forhold til interesser og få medvirke i barnehagens pedagogiske praksis.

Ukesplan legges ut på Mykid.

 

Vurdering

På planleggingsdager, personalmøter, avdelingsmøter og i hverdagssituasjoner vurderer og evaluerer vi det pedagogiske arbeidet. Vi er en lærende organisasjon, og stadig i utvikling.

Personalet i begge basene har tett dialog om hverdagen, hvert enkelt barn, planer og gjennomføring. Foreldre gir tilbakemelding både i hverdagen, foreldresamtaler, foreldremøter og i foreldreundersøkelsen.

 

 

Dokumentasjon

Det daglige arbeidet dokumenterer vi med både å skrive «dagen i dag» på Mykid og legge ut bilder. Etter hvert endt tema/prosjektarbeid skriver de pedagogiske lederne et «temabrev/månedsbrev» til foreldrene, som både beskriver, oppsummerer og vurderer det pedagogiske arbeidet med temaet. Hvert barn blir observert og fulgt opp av de ansatte. Observasjonene brukes til å tilrettelegge hverdagen og aktivitetene slik at det føles meningsfullt for barnet.

Hver avdeling lager en plakat som pedagogisk dokumentasjon med bilder, faglig innhold og beskrivelse fra hvert prosjektarbeid.

 

 

Barnehagens arbeidsmåter

I den faste rammen for ukeplanen legger vi til rette for variasjon på arbeidsmåter ved å ha forskjellige aktiviteter fra dag til dag. Vi har utedag, turdag, fagdag, lekegrupper og varierer innholdet etter tema og det barna kommer med av forslag. Når vi planlegger, tar vi hensyn til barnas erfaringer, interesser og synspunkter.

 

 

Progresjon

Vi jobber med samme tema i en lengre periode, vi repeterer og presenterer samme ting på forskjellige måter. Vi bruker smågrupper slik at barna får utfordringer tilpasset sine interesser og ferdigheter.

Barnehagen har sin egen progresjonsplan, hvor det konkret står hvordan vi skal nå alle målene i rammeplanen. Progresjonsplanen bygger på barnas utvikling og alder.

 

Barnehagens digitale praksis

Vi tar barna med på å utforske digitale verktøy som kamera, kopimaskin, skanner, pc og ipad. Vi viser de hvordan de fungerer og oppfordrer de til å prøve og utforske selv. Ved bruk av gode læringsapper, kan vi implementere alle fagområder ved bruk av digitale verktøy.

 

Barnehagens fagområder

Vi bruker rammeplanen aktivt som verktøy i arbeidet med fagområdene. Gjennom temaarbeid jobber vi helhetlig og tverrfaglig, med å skape parallelle læringsprosesser. Vi er opptatt av at alle barna får en allsidig og meningsfylt hverdag, og får muligheter til å oppleve undring, utforskning og glede i lærende fellesskap, både i formelle og uformelle læringssituasjoner.

I progresjonsplanen vår står det konkret hvordan vi jobber med de ulike fagområdene og hvilke mål vi har satt oss.

De syv fagområdene er:

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse, mat og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknologi
 • Antall, rom og form
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn

 

Kompetanseplan

Vi bruker planleggingsdager og personalmøter til å fordype oss i fag. Vi leser artikler og diskuterer det sammen. I tillegg drar personalet på relevante kurs. Fra og med august er Cecilie barnehagens språkansvarlige, og er på nettverksmøter i kommunen flere ganger i året. Denne kunnskapen deler hun med resten av de ansatte.

Vi har en ansatt som går barnehagelærerutdanningen og en som tar master i barnehageledelse. En av de ansatte skal begynne på barne- og ungdomsarbeider. Denne kunnskapen deles også med resten av personalet.

Til neste barnehageår skal vi jobbe med temaene «barnehagen som lærende organisasjon», «lek» og «Trygghetssirkelen».

 

Årshjul

 

MÅNED Dato:
August Barnehagen åpner 3.august

Tilvenning

SU-møte

Planleggingsdag 13 og 14.august

September Dugnad 1. og 2. september

Foreldremøte 9.september

Brannvernuke 38 og 39

Besøk fra skolebarna 23.september

 

Oktober Forut-aksjon med foreldretreff 22.oktober

Markering av FN-dagen 23.oktober

Halloween 29.oktober

Planleggingsdag 30.oktober

November BlimE-dansen 22.november
Desember Lucia-markering i barnehagen 11.desember

Nissefest i barnehagen 17.desember

Barnehagen stengt i romjulen

Januar Planleggingsdag 4.januar
Februar Markering av samenes nasjonaldag 6.februar

SU.møte 8.februar

Karneval 10.februar

Mars Foreldremøte 3.mars

Barnehagen stengt i påsken

April Rusken-aksjonen 19.april

Planleggingsdag 30.april

Mai Markering av 17.mai (14.mai)
Juni Sommerfest 16.juni

 

 
 

Barnehagebilder

Login

cheap oakley sunglasses oakley outlet oakley flag karen millen dresses karen millen dress karen millen online loewe bolsos loewe loewe bolsos oakley sunglasses cheap football cleats buy football cleats online karen millen karen millen dresses karen millen outlet herve leger dress sale herve leger outlet moncler doudoune cheap moncler jackets moncler outlet online atlanta braves jersey atlanta jerseys atlanta braves new new york giants jerseys new york giants new jerseys new york giants baseball asics running shoes asics outlet asics tiger shoes skechers outlet skechers boots skechers store nfl jerseys cheap nfl jerseys 2012 NFL Jerseys cheap makeup cheap mac makeup cheap macs mac cosmetic cheap mac makeup mac makeup store ghd hair straightener ghd hair ghd iv styler mac makeup mac cosmetic cheap mac makeup chicago bears jerseys nike chicago bears chicago bears uniforms pittsburgh penguins jersey pittsburgh penguins apparel new nfl jerseys nike baltimore ravens jersey nike nfl jersey 2012 nfl new jerseys nike beats by dre dr dre beats beats by dr dre converse store kids converse cheap converse shoes comprar louis vuitton oakley gafas de sol ray ban gafas de sol gafas de sol online chan luu chan luu bracelets chan luu bracelet 󥯥` 󥯥` 󥯥` 㥱å 󥯥` 󥯥` 󥯥` ȥå canada goose jacket moncler sale chan luu bracelets tie bar silk scarf wholesale scarves skechers shoes skechers outlet skechers sale thomas sabo charms thomas sabo sale thomas sabo kette cheap designer handbags handbags online handbags wholesale links london links of london charms links of london friendship bracelet snapback caps snapbacks hats wholesale snapbacks wholesale jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nba jerseys asics running asic shoes asics 2012 shamballa bracelets shamballa beads shamballa jewels hugo boss online-shop hugo boss outlet hugo boss metzingen dallas cowboys jersey dallas cowboy uniforms cheap nfl authentic jerseys philadelphia eagles jersey philadelphia eagles uniforms nfl jersey discount