designer sunglasses

mens sunglasses

womens sunglasses

designer sunglasses

burberry outlet

burberry outlet

Årsplan 2019-20

Innhold

Innledning. 2

Årsplan. 2

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet 2

Bærumsbarnehagen. 2

Presentasjon av barnehagen. 3

Vurdering av barnehagens pedagogiske praksis. 3

Barnehagens pedagogiske arbeid. 4

Barnehagens verdigrunnlag. 4

Barn og barndom.. 4

Demokrati 4

Mangfold og gjensidig respekt 4

Likestilling og likeverd. 4

Bærekraftig utvikling. 5

Livsmestring og helse. 5

Barnehagens formål og innhold. 5

Omsorg. 6

Lek. 6

Danning. 6

Læring. 6

Vennskap og fellesskap. 6

Kommunikasjon og språk. 6

Barnas medvirkning. 6

Samarbeid mellom hjem og barnehage. 7

Overganger 7

Når barnet begynner i barnehagen – tilvenning. 7

Overgang innad i barnehagen og mellom barnehager 7

Fra barnehage til skole. 7

Planlegging, vurdering og dokumentasjon. 8

Planlegging. 8

Vurdering. 8

Dokumentasjon. 8

Barnehagens arbeidsmåter 8

Progresjon. 8

Barnehagens digitale praksis. 8

Barnehagens fagområder 9

Kommunikasjon, språk og tekst 9

Kropp, bevegelse, mat og helse. 9

Kunst, kultur og kreativitet 9

Natur, miljø og teknologi 9

Antall, rom og form.. 9

Etikk, religion og filosofi 9

Nærmiljø og samfunn. 9

Kompetanseplan. 9

 

 

 


Innledning

Årsplan

Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov. Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.

 

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold (§ 2) og barns rett til medvirkning (§ 3) og rammeplanen følges opp, dokumenteres og vurderes.

 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet

Barnehagen er i følge Rammeplan for barnehagen en pedagogisk virksomhet der samfunnsmandatet er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Dette skal gjøres i samarbeid og forståelse med barnas hjem.

 

Bærumsbarnehagen

I Bærum er det i tillegg til rammeplanen utarbeidet en barnehagemelding for Bærumsbarnehagen, Barnehagemelding 2015-2025.

Arbeidet med barnehagemeldingen skal bidra til at det blir et likeverdige og enhetlige barnehagetilbud i alle Bærums barnehager, for alle barn og foreldre. Tidlig innsats, mestringsperspektivet og samarbeid og samhandling skal vektlegges i Bærumsbarnehagen. Barnehagen skal ses på som første trinn i utdanningsløpet, og lek, språk og god helse er spesielle faglige satsingsområder.

 

Som oppfølging av barnehagemeldingen utarbeides det kvalitetsplaner for perioder på tre år. Dette er planer som skal bidra til å sikre tidlig innsats og bedre læring for barna i Bærumsbarnehagen. For perioden 2018 – 2021, skal kvalitetsutvikling i det pedagogiske arbeidet foregå hovedsakelig innenfor områdene:

  • Språk
  • Kosthold og fysisk aktivitet
  • Psykisk helse
  • Digital kompetanse
  • Foreldresamarbeid

 

 

 

Presentasjon av barnehagen

 

Lijordet barnehage en privat barnehage drevet av Eikeli- Lijordet Kvinne- og Familielag. Barnehagen ligger nydelig til på Eiksmarka i et koselig tømmerhus som ble totalrenovert i 2005 og bygd på i 2013. Barnehagen har et stort uteområde som er variert og allsidig. Det er kort vei til offentlig kommunikasjon. Vi har fine naturområder i nærheten som vi bruker til turer og aktiviteter i tillegg til barnehagens uteareal.

 

I Lijordet barnehage ønsker vi å være i utvikling samtidig som vi er en veletablert barnehage hvor tradisjoner blir godt ivaretatt. Tradisjoner er nær knyttet til kultur og de skaper tilhørighet.

 

Vi har 24 plasser, delt på fem aldersgrupper. De tre eldste gruppene har tilhørighet på Oppløpet og de to yngste på Indre bane. Barna har allikevel gode muligheter å leke på tvers av basene. Vi har en styrer, 3 pedagogiske ledere på hver sin base og tre assistenter, alle på heltids stillinger

 

Barnehagen holder åpent fra mandag til fredag fra 7.30-16.30. Barnehagen har stengt i romjulen og virkedagene i påskeuken. Vi har sommerstengt fire uker i juli.

 

Visjon: ”Lijordet barnehage- den gode starten

 

Vurdering av barnehagens pedagogiske praksis

 

Vi har foreldreundersøkelse på høsten og barnesamtaler 2 ganger i året (fra 3 år og oppover), i tillegg får vi tilbakemeldinger fra foreldrene via SU, på foreldremøte og foreldresamtaler. Personalet evaluerer hele tiden og etter endt tema, og legger vurderingene i grunn når det planlegges videre.


Barnehagens pedagogiske arbeid

 

Barnehagens verdigrunnlag

Barn og barndom

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.

 

I Lijordet barnehage ser vi på barna som individer, som har alle forskjellige behov. Barna er på forskjellige nivåer og det ville ha vært urettferdig å behandle alle likt. Vi ser på barna som subjekter, og er opptatt av at alle blir møtt med respekt. Alle barna skal få trøst, omsorg og hjelp til selvhjelp. Alle barna skal ha venner, oppleve trygghet, glede, trivsel og få mulighet til å lære grunnleggende sosiale ferdigheter i samspill med andre.

Vi har ordensbarn på begge basene. Oppgavene og gjennomføringen er litt forskjellig, men mål på begge basene er å sette fokus på enkeltbarnet

Demokrati

Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av. Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter.

 

Vi er personalet som er mentalt tilstede, som følger med på barna, observerer, har samtaler med, veileder alle barna og synliggjør ulike meninger. Vi anerkjenner barnas følelser, bekrefter og ser hvert enkelt av dem. Vi bruker mye smågrupper for at ikke barna skal ”drukne” i mengden, men får muligheter til å uttrykke sine meninger og perspektiver. Vi har også barnesamtaler i forkant av foreldresamtaler med de eldste barna.

 

Mangfold og gjensidig respekt

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.

 

Vi personalet tar oss tid til hvert enkelt barn hver eneste dag. Vi har fokus på god kommunikasjon, både med barna og med hverandre. Vi tar barna på alvor, tar initiativ til kontakt og kommunikasjon og vi har åpent sinn i dialog med barna. Vi jobber også med solidaritetsaksjonen FORUT.

 

Likestilling og likeverd

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.

Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling.

 

Vi er bevisste på de rollemodellene vi personalet er. Vi er nøytrale i forhold til kjønn, sosial status, religion, livssyn, seksuell orientering etc. Vi presenterer alle lekene til både gutter og jenter, og er bevisste på valg av litteratur. Vi har ikke fokus på utseende og/ eller klær.

Bærekraftig utvikling

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

 

Bærum – en klimaklok kommune

Vi har turdag hver uke, og drar ofte i naturen for at barna skal få naturopplevelser i alle årstider. Vi er gode eksempler ved å vise respekt for naturen (dyr og planter), vi plukker søppel etc. Vi gjenvinner avfall ved å bruke noe av det til forming, vi reparerer leker og bøker istedenfor å kaste de, vi sparer på vannet ved å skru av kranen etter oss, vi sorterer avfall, vi skrur av lyset i rommene som ikke er i bruk og vi tar med barna i matlagingen og sorteringen av avfall, så langt det lar seg gjøre.

 

Livsmestring og helse

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.

 

Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

 

Vi har utedag hver mandag, og mye utetid de andre dagene. Oppløpet har tilgang til gymsalen på Eikeli skole 1 gang i uken, Indre bane har hinderløyper og andre fysiske aktiviteter på fagdager. Vi har turdag for begge basene 1 gang i uken, og da drar vi på tur uansett vær.

 

Vi oppfordrer foreldre til å lage sunne matpakker. Maten som lages i barnehagen er sunn og i stedet for å bruke ferdigretter lager vi maten selv. Vi bruker god tid når vi har måltider, og de voksne er bevisste på å prøve å skape en god stemning rundt bordet. Vi fokuserer på gode samtaler og hyggelig samvær. Vi følger retningslinjene for mat og måltider (https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen).

 

Vi følger handlingsplan mot mobbing: (https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kvalitet-i-barnehagene/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo.pdf)

 

Barnehagens formål og innhold

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.

Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og glede.

Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna.

 

Omsorg

Vi tar oss god tid til å se barna i hverdagssituasjoner. Vi ser og fokuserer på hvert enkelt barn ved levering, lek, måltid, aktivitet, bleieskift, påkledning, konflikter. Vi voksne er tilgjengelige for barna og gode eksempler som omsorgspersoner. Vi oppfordrer barna til å gi omsorg til hverandre og ta imot selv. Vi har alltid et fang å sitte på om noen trenger det.

Lek

Vi har system i lekene, alle lekene har sin plass, og kassene er merket med symboler så barna lett kan finne selv de lekene de har lyst på. Vi har lekesoner. Vi voksne er til stede når det lekes, og deltar og veileder barna, samtidig som vi også trekker oss litt unna for å la barna styre leken selv. Vi har lekegrupper. Vi voksne følger med og passer på at ingen blir utestengt av leken og at leken er god for alle. Vi gir barna muligheter til å ha lekevenner på tvers av basene.

Danning

Vi lærer barna folkeskikk ved å selv oppføre oss pent. Vi venter på tur, spør om hjelp og takker. Istedenfor å alltid løse sakene for barna, oppfordrer vi dem til å selv tenke på løsninger og hva som er greit og ikke greit.

Læring

Vi har fagdager med ulike temaer og aktiviteter, lek og samlinger, der voksne utforsker sammen med barna og fungerer som støttende stillas. Vi voksne er til stede og tilgjengelige for barna hele tiden. Vi veileder barna og oppfordrer dem til å veilede hverandre. Yngre barna lærer av de som er større.

Vennskap og fellesskap

Vi har ikke fokus på å ha en ”bestevenn”, men heller være venn med mange. Vi setter sammen ulike grupper i lekegrupper, aktiviteter, samlinger, måltider og turer. Vi har en daglig dialog med foreldrene om barnet, hvordan dagen har vært og hvem barnet leker sammen med. Vi gir barna muligheter for å få fellesopplevelser som kan styrke felleskapet.

Kommunikasjon og språk

Vi voksne er beviste på våre roller som språkmodeller. Vi bruker rikt språk, slik at barna får høre variasjon av ord. Vi unngår ja/ nei – spørsmål. Vi har alltid bøker tilgjengelig, vi leser for og sammen med barna, vi spiller spill, vi synger, vi har rim og regler, vi har bokstaver og tall hengende på veggen og i tillegg har vi forskjellig materiell tilgjengelig (som litteratur, idebøker, lyd- poser, eventyr esker etc). Vi legger også til rette for å styrke barnas munnmotorikk ved å bruke sugerør ved bursdagssmoothier og munngymnastikk i samlinger/ aktiviteter.

 

Barnas medvirkning

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

 

I tillegg til barnesamtaler, blir barna hørt i samlinger, ved måltider, i lek og i alle hverdagssituasjoner. Vi har ”ordensbarn”, som får litt ekstra ansvar og får bestemme litt mer. Noen ganger er det barna som velger turmål, lunsjretten eller hva vi gjør i samlingen eller aktiviteten eller er med å medvirke på deler av det. De som ikke kan snakke blir også ”hørt” ved at vi prøver så godt vi kan lese de signalene de gir. Det vi voksne har planlagt fungerer ikke alltid slik vi hadde tenkt, og da gjør vi om planen.

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene og ivareta foreldrenes rett til medvirkning. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.

 

Vi samarbeider med foreldrene hver eneste dag ved å prate sammen ved levering og henting. I tillegg holder vi kontakt på telefon, e post og Vigilo. Både personalet og foreldrene må vurdere hvilken informasjon som passer å gi mens barnet (eller andre foreldre) hører på, og hvilken informasjon passer bedre bak lukket dør eller i telefon. Vi har foreldremøte en gang i året, samt foreldrekaffe 3-4 ganger. Foreldresamtaler setter vi av tid både på høsten og på våren, og av og til er det behov for samtaler oftere enn 2 ganger i året. Vi har SU, som blir valgt ut på foreldremøte for 2 år om gangen. Styret består også av foreldrene.

Overganger

Når barnet begynner i barnehagen – tilvenning

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Vi inviterer de nye barna på besøk før oppstart, slik at vi får hilst på barnet og foreldrene. Når barnet starter legger vi til rette for best mulig tilvenning som er individuell for hvert barn. Vi har retningslinjer for tilvenning, som vi også deler med foreldrene.

Overgang innad i barnehagen og mellom barnehager

Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe.

Vi forbereder barnet ved å snakke om overgangen på forhånd. Vi samarbeider med foreldrene om overgangen, slik at barna får den samme informasjonen både hjemme og i barnehagen. Når barnet begynner i ny base hos oss, bruker den nye basen flere uker med tilvenning, for at overgangen skal oppleves mest mulig trygg for alle parter.

Når et barn flytter til en annen barnehage, fyller vi ut et overføringsskjema og sender det til den nye barnehagen.

Fra barnehage til skole

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.

 

Bærum kommune har fastsatte rutiner for overgang fra barnehage til skole., vi følger disse rutinene. I år er det Lars Christian som har ansvar for å følge opp.

 

 

Planlegging, vurdering og dokumentasjon

Planlegging

Planlegging gir grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen er utgangspunkt for refleksjon og utvikling av barnehagens pedagogiske praksis. Planleggingen er med utgangspunkt i kunnskap om barns trivsel og utvikling, og den baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre.

Vi har 5 planleggingsdager i året, og et personalmøte ca. 1 gang i mnd. Disse møtene bruker vi både til å planlegge temaer, aktiviteter etc, men også for å lese og diskutere fag. Vi lager periodeplan for hvert semester der vi også skriver mål for perioden, planen blir sendt til foreldrene. Hver mandag lager vi ukeplan, som vi legger ut på Vigilo for foreldrene. Hver dag har vi også samtaler med barna, der de har mulighet å si sin mening om hva de har lyst til.

Vurdering

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen.

På planleggingsdager, personalmøter, mandagsplanlegging og i hverdagssituasjoner vurderer og evaluerer vi det pedagogiske arbeidet. Noen ganger må vi gjøre om planene når vi etter vurderingen ser at noe ikke fungerer. Personalet i begge basene har tett dialog om hverdagen, hvert enkelt barn, planene, stemningen etc. Foreldrene gir tilbakemeldingen både i hverdagen, foreldresamtaler, foreldremøter og i foreldreundersøkelsen.

Dokumentasjon

Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen.

Det daglige arbeidet dokumenterer vi med både skrive om det og legge ut bilder på Vigilo. Etter hvert endt tema skriver de pedagogiske leder et ”temabrev” til foreldrene, som både beskriver, oppsummerer og vurderer det pedagogiske arbeidet med tema. Hvert barn blir observert som regel basevis. Observasjonene brukes til å tilrettelegge hverdagen og aktivitetene slik at det føles meningsfullt for barnet.

 

Barnehagens arbeidsmåter

Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert.

I den faste rammen for ukeplanen legger vi til rette for variasjon på arbeidsmåter ved å ha forskjellige aktiviteter fra dag til dag. Vi har utedag, turdag, fagdag, lekegrupper og varierer innholdet etter tema og det barna kommer med av forslag. På mandager, når vi planlegger ukens aktiviteter, tar vi hensyn til barnas erfaringer, interesser og synspunkter.

Progresjon

Vi jobber med samme tema en periode, vi repeterer og presenterer samme ting på forskjellige måter. Vi bruker smågrupper slik at barna får utfordringer tilpasset sine interesser og ferdigheter.

Barnehagens digitale praksis

Vi tar barna med på å utforske digitale verktøy som kamera, kopimaskin, skanner, pc og ipad. Vi viser de hvordan de fungerer og oppfordrer de til å prøve og utforske selv.

 

Barnehagens fagområder

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter.

Vi bruker rammeplanen aktivt som verktøy i arbeidet med fagområdene. Gjennom tema arbeid setter vi fokus på et fagområde av gangen, men jobber med alle fagområdene parallelt hele tiden. Vi er opptatt av at alle barna får en allsidig og meningsfylt hverdag, og får muligheter til å oppleve undring, utforsking og glede i lærende felleskap, både i formelle og uformelle læringssituasjoner.

Fagområdene er:

Kommunikasjon, språk og tekst

 

Kropp, bevegelse, mat og helse

 

Kunst, kultur og kreativitet

 

Natur, miljø og teknologi

 

Antall, rom og form

 

Etikk, religion og filosofi

 

Nærmiljø og samfunn

 

Det står mer omfattende om fagområdene i rammeplanen, som vi bruker aktivt i arbeidet vårt.

 

Kompetanseplan

Gjennom ulike kompetansetiltak kan de ansatte styrke sin kompetanse og pedagogiske praksis i tråd med rammeplanen.

Vi bruker planleggingsdager og personalmøter til å fordype oss i fag. Vi leser artikler og diskuterer det sammen. I tillegg har vi mulighet å gå på kurs. F.o.m. august er Elisabeth barnehagens språkansvarlig. Hun deltar både på kurs og nettverksgruppe, og hjelper oss andre til å heve standarden i vår barnehage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagebilder

Login

cheap oakley sunglasses oakley outlet oakley flag karen millen dresses karen millen dress karen millen online loewe bolsos loewe loewe bolsos oakley sunglasses cheap football cleats buy football cleats online karen millen karen millen dresses karen millen outlet herve leger dress sale herve leger outlet moncler doudoune cheap moncler jackets moncler outlet online atlanta braves jersey atlanta jerseys atlanta braves new new york giants jerseys new york giants new jerseys new york giants baseball asics running shoes asics outlet asics tiger shoes skechers outlet skechers boots skechers store nfl jerseys cheap nfl jerseys 2012 NFL Jerseys cheap makeup cheap mac makeup cheap macs mac cosmetic cheap mac makeup mac makeup store ghd hair straightener ghd hair ghd iv styler mac makeup mac cosmetic cheap mac makeup chicago bears jerseys nike chicago bears chicago bears uniforms pittsburgh penguins jersey pittsburgh penguins apparel new nfl jerseys nike baltimore ravens jersey nike nfl jersey 2012 nfl new jerseys nike beats by dre dr dre beats beats by dr dre converse store kids converse cheap converse shoes comprar louis vuitton oakley gafas de sol ray ban gafas de sol gafas de sol online chan luu chan luu bracelets chan luu bracelet 󥯥` 󥯥` 󥯥` 㥱å 󥯥` 󥯥` 󥯥` ȥå canada goose jacket moncler sale chan luu bracelets tie bar silk scarf wholesale scarves skechers shoes skechers outlet skechers sale thomas sabo charms thomas sabo sale thomas sabo kette cheap designer handbags handbags online handbags wholesale links london links of london charms links of london friendship bracelet snapback caps snapbacks hats wholesale snapbacks wholesale jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nba jerseys asics running asic shoes asics 2012 shamballa bracelets shamballa beads shamballa jewels hugo boss online-shop hugo boss outlet hugo boss metzingen dallas cowboys jersey dallas cowboy uniforms cheap nfl authentic jerseys philadelphia eagles jersey philadelphia eagles uniforms nfl jersey discount