designer sunglasses

mens sunglasses

womens sunglasses

designer sunglasses

burberry outlet

burberry outlet

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsplan

2017-2018

 

Lijordet barnehage

 

 

 

 

Bærumsbarnehagen
 

Innhold

Innledning……….. 2

Bærumsbarnehagen……….. 2

Lekens betydning for barns utvikling……. 3

Arbeid mot mobbing……. 3

Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag……. 3

Barnehagens pedagogiske innhold……….. 4

Omsorg……. 4

Lek……. 4

Læring……. 5

Det psykososiale miljøet, barnas medvirkning, likestilling og likeverd……. 5

AKTIV-modell……. 5

Språk……. 9

Fagområdene……. 10

Kulturarena……. 10

Overgang fra barnehage til skole……….. 11

Samarbeid med barnas hjem……….. 11

Dokumentasjon og vurdering……….. 12

Plan for kompetanseutvikling……….. 12

Tverrfaglig samarbeid……….. 12

 

 

 
Innledning
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet der samfunnsmandatet er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste.

 

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold følges opp, dokumenteres og vurderes.

 

Lijordet barnehage en privat barnehage drevet av Eikeli- Lijordet Kvinne- og Familielag. Barnehagen ligger nydelig til på Eiksmarka i et koselig tømmerhus som ble totalrenovert i 2005 og bygd på i 2013. Barnehagen har et stort oppgradert uteområde som er variert og allsidig. Det er kort vei til offentlig kommunikasjon. Vi har fine naturområder i nærheten som vi bruker til turer og aktiviteter i tillegg til barnehagens uteareal.

 

I Lijordet barnehage ønsker vi å være i utvikling samtidig som vi er en veletablert barnehage hvor tradisjoner blir godt ivaretatt. Tradisjoner er nær knyttet til kultur og de skaper tilhørighet.

 

Vi har 26 plasser, delt på fem aldersgrupper. De to eldste gruppene har tilhørighet på Oppløpet og de tre yngste på Indre bane. Barna har allikevel gode muligheter å leke på tvers av basene. Vi har en styrer, to pedagogiske ledere på hver sin base og tre assistenter, alle på heltids stillinger

 

Barnehagen holder åpent fra mandag til fredag fra 7.30-16.30. Barnehagen har stengt i romjulen og virkedagene i påskeuken. Vi har sommerstengt fire uker i juli.

 

Visjon: ”Lijordet barnehage- den gode starten”

 

 

Bærumsbarnehagen
 

Barnehagemelding 2015-2025  skal bidra til at det blir et likeverdige og enhetlige barnehagetilbud i alle Bærums barnehager, for alle barn og foreldre.

 

Tidlig innsats, mestringsperspektivet og samarbeid og samhandling skal vektlegges i Bærumsbarnehagen. Barnehagen skal ses på som første trinn i utdanningsløpet, og lek, språk og god helse er spesielle faglige satsingsområder.

 

Det utarbeides sentrale kvalitetsplaner  for arbeidet i barnehagene.

I den første tre-årsperioden, 2015 – 2018, skal kvalitetsutvikling i det pedagogiske arbeidet foregå hovedsakelig innenfor områdene:

·       Lekens betydning for barns utvikling

·       Arbeid mot mobbing

·       Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag

 

I tillegg vil andre områder, som  barn fra språklige minoriteter, foreldresamarbeid, barn med særlige behov, kosthold og fysisk aktivitet ha fokus. Overgangen mellom barnehage og skole  er også et område det skal arbeides med.

 

 

Lekens betydning for barns utvikling
Vi vil at alle barn skal ha en venn i barnehagen og oppleve glede og mestring ved å leke sammen med andre.  Barnehagen skal ha lekemiljøer i barnehagen som gir barn med særskilte utfordringer rom og muligheter for å være den beste versjonen av seg selv i lek og samspill med andre barn. Vi ser på leken som barnets viktigste læringsarena. Vi voksne skal undre oss sammen med barna og være lekne. I leken lærer barna om seg selv, om andre og om omverdenen. Lek er en viktig ressurs i språkutviklingen, samt utvikling av barnets sosiale kompetanse. Leken har betydning for barnets psykiske utvikling og for barnets identitetsutvikling. I Lijordet barnehage starter og avslutter vi hver dag med lek. Barna kan som regel velge hvilket rom de vil leke i, eller om de vil gå ut. Normal bemanning er minst 5 voksne, som fordeler seg i ulike rom avhengig av hvor barna er og hva de leker. Tiden med lek er ikke pause for personalet, men en viktig læringsmulighet, Tiden mellom kl 09.30- 14.00 kaller vi for ”kjernetid” og da har vi ofte forskjellige aktiviteter. Leveres eller hentes barnet innen denne tidsrammen, skal foreldrene gi beskjed til oss. Kjernetiden kan også brukes til lek.

 

 

 

Arbeid mot mobbing
Vi vil at ingen barn skal mobbe eller bli mobbet i barnehagen. Det er utarbeidet en handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen, og i Lijordet barnehage følger vi denne planen. https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kvalitet-i-barnehagene/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo.pdf.

 

 

 

Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag
Vi vil at alle barn skal oppleve undring og glede knyttet til matematikk og naturfag. I 2017-18 kommer vi til å fokusere på realfag: på høstsemesteret legger vi vekt på rammeplanens fagområde antall, rom og form og på vårsemesteret  fokuserer vi på natur, miljø og teknologi. Fagområdene er hovedtema som vi har delt i forskjellige ”undertemaer”. Vi lager periodeplan i starten av begge semestre der vi skriver mål for hver tema og hele semesteret.

 

Personalet har en felles forståelse for hvordan vi ønsker å jobbe med realfag, og den felles planen blir tilpasset hver alders og/ eller modningsnivå. Med andre ord har vi felles periodeplan i hele huset, men i praksis har Oppløpet og Indre bane litt forskjellige aktiviteter. I tillegg til de planlagte aktivitetene innen realfag, jobber vi spontant i her og nå situasjoner og i lek. Etter hver endt tema skriver pedagogiske ledere en oppsummering/ evaluering som sendes ut til foreldrene. Personalet skal bidra til at alle barna opplever undring, utforsking, læring, glede og lek med realfag.

Barn født i -14 skal ha en mattegruppe en gang i uken i høstsemesteret. De skal gjennom ulike temaer som geometri, mål og mengde, tall, plassering og statistikk. Det er utarbeidet egen plan for mattegruppen.

 

Barnehagens pedagogiske innhold
Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær. Barnehagens oppgaver er beskrevet i Lov om barnehager og i Rammeplanen (1. Aug, 2017) Vi bruker begge som verktøy i arbeidet vi gjør.

 

 

Omsorg
Alle barna skal møtes med nærhet og god omsorg i barnehagen. Hverdagen skal preges av glede og humor. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og til andre. Vi legger blant annet til rette for gode samtaler og god tid i situasjoner som levering, stell, av- påkledning, måltid og leggetid. Vi legger også vekt på at vi ser barna som individer med forskjellige behov for omsorg i løpet av barnehagedagen. Noen trenger å sitte litt på fanget etter levering på morgenen, noen trenger hjelp til å sette i gang med lek eller komme i samspill med andre etc.

 

 

Lek
I Lijordet barnehage startes og avsluttes hver dag med lek. For å ha forsvarlig bemanning i forhold til antall barn til enhver tid, starter og avlutter vi dagen i Grupperommet, dvs når det kun er en voksen til stedet har vi alle barna også i ett og samme rom. Etter hvert når flere voksne kommer (og går), åpner (og stenger) vi flere rom. Barna kan som regel velge hvilket rom de vil leke i, eller om de vil gå ut. Normal bemanning er minst 5 voksne, som fordeler seg i ulike rom avhengig av hvor barna er og hva de leker. Tiden med lek er ikke pause for personalet, men en viktig læringsarena. Personalet hjelper barna å sette i gang med lek og deltar i leken på ulike måter. Noen ganger for å støtte et barna som trenger det eller for å forebygge konflikter, andre ganger for å kanskje vise barna noe nytt eller trene på språk eller sosiale koder. Tiden mellom kl 09.30- 14.00 kaller vi for ”kjernetid” og da har vi ofte forskjellige aktiviteter. Leveres eller hentes barnet innen denne tidsrammen, skal foreldrene gi beskjed til oss. Kjernetiden blir også brukt til lek.

Basene er innredet og utstyrt etter utviklingsnivået på barna som har tilhørighet til basen. På Oppløpet har vi de vanskeligste puslespillene, småperler, saks tilgjengelig for barn etc., mens på Indre bane har vi leker tilpasset  1, 2- og 3 åringer, og saks etc. oppbevares slik at barna ikke får tak i det på egen hånd. Grupperommet er utstyrt med leker som tiltrekker alle aldersgrupper. Vi har også kjøkkenkrok, utkledningstøy, pledd etc til rollelek.

 

Læring
Trygghet og trivsel er grunnlaget for at alle skal kunne oppnå læring og utvikling. Det skal være en progresjon den tiden barna går i barnehagen. Det vil si at temaene i barnehagen kan være de samme, men at de skal tilrettelegges slik at de oppleves meningsfylte og gir mestringsfølelse. Læring er ikke begrenset til organiserte aktiviteter, barna lærer gjennom hele dagen. Vi voksne tar utgangspunkt i barnas interesser, hverdagssituasjoner og ikke minst lek. Vi ønsker ikke å ha fokus på formelle lærings situasjoner, men undre oss sammen med barna i det de viser interesse for. Vi vet at mye av læringen skjer i lek, og bruker derfor mye tid til det.

Begge basene har en fast turdag hver uke, samt fast fagdag der vi har forskjellige aktiviteter knyttet til tema vi har. Begge basene har samlingstund nesten hver dag, og fellessamling ca annenhver uke.

 

 

Det psykososiale miljøet, barnas medvirkning, likestilling og likeverd
AKTIV-modell
Vi har brukt AKTIV-modellen som arbeidsmetode og grunnlag for pedagogisk tenkning. Vi har gode erfaringer med metoden og har valgt å jobbe videre med denne modellen som grunnlag for pedagogikken i barnehagen. AKTIV-modellen handler mest om hvilke holdninger,væremåte og arbeidsmetoder vi voksne bruker overfor barna. Hele modellen tar utgangspunkt at barna skal sees på som likeverdige medmennesker med rett til å være med å forme sin egen dag, altså barns medbestemmelsesrett.

Gjennom årene er aktivmodellen flere ganger blitt analysert og redigert i takt med samfunnsendringer, lover og ny rammeplan, men grunntanken og grunnpilaren er den samme.

AKTIV-modellen støtter seg til anerkjente pedagoger som Jesper Juul, Kari Pape og Berit Bae. I tillegg er den tilegnet Rammeplanen.

Gjennom å bruke aktivmodellen vil vi lære ditt barn å bli sosialt handlingsdyktig. Barnet skal gjennom soialt samspill med andre barn og voksne, lære å takle ulike situasjoner og utvikle selvtilliitt og sitt eget selvbilde.

Ved å jobbe med aktivmodellen, vil vi oppnå å styrke barns sosiale kompetanse, lekekompetanse, språklige kompetanse og forberede dem til å fungere ute i samfunnet som venter dem.

 

 

Vi ønsker at barna våre skal øke evnen til å:

A- ta ANSVAR

K- være KREATIVE sakløsere

T- vise TOLERANSE overfor andre

I- vise INITIATIV

V- foreta VALG

 

I Lijordet barnehage er noen grunnleggende holdninger og egenskaper de voksne må ha for å jobbe med Aktiv-modellen. Disse holdningene/tiltakene ligger i bunnen og er felles tiltak på alle områdene (A-K-T-I-V).

Vi er voksne som:

•                Lar barna medvirke, legger forholdene til rette, er barnas hjelpere, er annerkjennende inkluderende voksne og vi vet at vi har ansvaret for relasjonene til barna.

•                Observerer enkelbarnet og kartlegger barnets behov i samarbeid med foreldrene.

•                Har individuell oppfølging av hvert enkelt barn.

•                Tar barnas utrykk for behov på alvor og gjør noe i forhold til dem.

•                Er villige til å gjøre endringer i samråd med barna.

•                Prioriterer tid, involverer ossi barna og viser respekt for dem.

•                Gir hvert enkelt barn god omsorg.

•                Gir barna tillit og trygghet.

•                Er følelsesmessig engasjerte i jobben vår.

•                Synes humor og glede er en viktig del av hverdagen.

 

Vi er voksne som hjelper barna i utviklingen med å nå prosessmålene nedenfor. Dette betyr at vi skal hjelpe de i gang med prosesser mot de endelige målene. Ved at vi voksne jobber aktivt med de tiltakene vi har satt, vil barna nærme seg målene vi har satt.

 

Ansvar

Prosessmål:

Barnet skal:

•                Danne et positivt selvbilde.

•                Dele sine erfaringer med andre.

•                Ta imot omsorg og støtte.

•                Se sine egne behov og gi uttrykk for dem.

•                Ta ansvar for situasjoner det kan mestre.

•                Holde avtaler som barn og voksne har blitt enige om, og som styrker barns selvfølelse.

 

Tiltak:

Vi er voksne som:

•                Tar barnets uttrykk for behov på alvor, og gjør noe i forhold til det.

•                Samtaler med barna.

•                Evaluerer aktivitetene i forhold til skiftende behov hos barna (fleksibel dagsrytme).

•                Synliggjør barnes ansvarsområder ut fra deres modningsnivå.

•                Gir barna ansvar som gir dem mestringsglede.

•                Gir barna muligheter til å ta ansvar.

•                Gir barna oppgaver som barna greier ut fra deres ståsted.

•                Gir barna bekreftelse og annerkjennelse.

•                Ser og oppmuntrer når vi ser at barna tar ansvar.

 

Kreativ problemløsning

Prosessmål:

Barna skal:

•                Kunne se en sak fra flere sider, og skjønne andre sine reaksjoner.

•                Ta initiativ til å løse en sak uten å gi opp.

 

Tiltak:

Vi er voksne som:

•                Gir barna tid til å prøve ut ulike løsninger og anerkjenner barnas forslag til løsninger.

•                Spør HVA og HVORDAN, i stedet for HVEM og HVORFOR?

•                Er bevisste, engasjerte, åpne, aktive, involverte og villige tll endring.

•                Hjelper barna til å bli positive problemløsere.

•                Hjelper barna til å iverksette løsningen.

•                Viser at vi vet at barna har like stor verdi som oss.

•                Snakker med barna om deres egne og andres følelser.

•                Hjelper barna med å komme ut av situasjoner de er inne i, ved å gi dem valg med to alternativer.

•                Ikke gir barna valg når de ikke har det.

•                Ikke kjefter, men snakker med barna.

•                Respekterer barnas grenser.

•                Gir barna tid til å avslutte det de holder på med.

•                Lytter til barna og bekrefter at vi forstår dem.

•                Vet at det er vi som har ansvaret for en god relasjon/kommunikasjon med hvert enkelt barn.

•                Er tålmodige og gjentar ting som om det var første gang.

•                Gir barna tid og rom til å reflektere over situasjonen.

 

 

Toleranse

Prosessmål:

Barna skal:

•                Akseptere/respektere at alle er ulike og har ulike behov.(Akseptere noe som er ulikt eller annerledes).

•                Ta andres følelser på alvor.

•                Inkludere andre barn i lek og sosialt samspill.

 

Tiltak:

Vi er voksne som:

•                Tilfører barna opplevelser, kunnskaper og erfaringer om menneskers ulikheter.

•                Forholder oss positivt til ulikheter.

•                Er bevisste på at barn er ulike.

•                Synliggjør alle barna i barnegruppa, og fremhever det unike i hvert enkelt barn.

•                Respekterer andres bakgrunn.

•                Viser at vi tolererer alle barn og alle voksne.

•                Lærer barna at de har like måter å uttrykke følelser på.

•                Gir omsorg, omtanke og viser medfølelse overfor andre.

•                Leser bøker for barna og forteller eventyr og historier om ulike kulturer.

•                Viser at vi forstår at barn har ulike ønsker og behov.

•                Bekrefter barna uansett følelser.

 

Initiativ

Prosessmål:

Barna skal:

•                Ta initiativ.

 

Tiltak:

Vi er voksne som:

•                Gir positiv respons.

•                Ikke lar struktur og regler, som for eksempel dagsrytme, være til hinder for at barna opplever at initiativ nytter.

•                Er fleksible.

•                Lar barnas interesser og aktiviteter være med å påvirke innholdet i dagen.

•                Tar barnas initiativ på alvor, og hjelper dem til å iverksette tiltakene.

•                Møter barna med et JA dersom vi ikke har en god begrunnelse for å si nei.

•                Legger fram formingsmateriell, bøker, leker osv. som vi mener barna trenger for å få tilfredstille sine behov.

•                Hjelper barna til å ta initiativ til læring og sosial handlingsdyktighet.

 

Valg

Prosessmål:

Barna skal:

•                Utvide sine interesser.

•                Ta kontakt med andre barn og voksne.

•                Se muligheter og kunne velge.

 

Tiltak:

Vi er voksne som:

•                Gir fleksibilitet i forhold til rutiner.

•                Planlegger det fysiske miljøet slik at barna lett kan orientere seg om hvilke valg de har.

•                Hjelper barna til å ha tro på seg selv og til å ta egne valg.

•                Støtter barna med å gjennomføre de valgene de tar.

 

Prosessmål i aktivmodellen

Vi setter opp prosessmål og tiltak på hvert enkelt barn. Vi er opptatt av at prosessene er like viktige som resultatet. Dette blir grunnlaget for de mål og tiltak vi presenterer for foreldrene på foreldresamtalene. De tiltakene vi setter opp, er det vi voksne må gjøre for å hjelpe barnet til å nå de målene vi har satt. Foreldrene må godkjenne de mål og tiltak vi jobber med, slik at vi i et samarbeid jobber med de samme tiltakene.

Språk
Vi vet at barnehagen er viktig arena for språkutviklingen for småbarn, det grunnleggende etableres i perioden barna går hos oss. Barna lærer både i all slags samhandling, lek og aktiviteter gjennom hele dagen. Vi sørger for rikt og variert språkmiljø der alle barna kan får positive og varierte erfaringer ved å kommunisere med andre og gi uttrykk. Kommunikasjon, språk og tekst er et av fagområdene, og det står flere tiltak i Rammeplanen under fagområdet. I tillegg har vi følgende tiltak:

–       vi tar oss god tid når vi prater med barna

–       vi prater med barna, ikke til barna

–       vi er bevisste på rollen vår som språklige forbilder

–       vi bruker sang, rim og regler

–       vi leser med og for barna. Vi bruker både dialogisk lesing og høytlesing

–       vi bruker konkreter når vi forteller eventyr (spesielt med de minste)

–       vi bruker biblioteket i Eiksmarka

–       bøkene hos oss ligger tilgjengelig for barna

–       vi har samlinger både i smågrupper og felles med alle

–       vi har felles musikksamling annenhver uke

–       vi har aldersblandede grupper ved lek

–       vi spiller spill

–       vi bruker språksprell, inPed, temahefte for språk og TRAS (ved behov)

–       vi bruker språkposer

 

 

Fagområdene
Rammeplanen fremhever 7 fagområder som viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Hvert fagområde dekker  ett vidt læringsfelt. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i  forbindelse med hverdagsaktiviteter.

 

De 7 fagområdene er:

1)    Kommunikasjon, språk og tekst

2)    Kropp, bevegelse og helse

3)    Kunst, kultur og kreativitet

4)    Natur, miljø og teknologi

5)    Etikk, religion og filosofi

6)    Nærmiljø og samfunn

7)    Antall, rom og form

 

I år er det realfagene (natur, miljø og teknologi & antall, rom og form) som står i fokus, men vi jobber parallelt med alle temaene gjennom året. Alle barn skal lære noe om alle fagområdene.

Det står mer utdypende om fagområder i rammeplanen, som vi bruker som verktøy i arbeidet vårt. Vi jobber med tema på samlingene, fagdagene og prøver også å dra det inn i turdagene så langt det lar seg gjøre. Samtalene og leken blir også preget av tema, siden barna ofte blir engasjert i det vi jobber med.

 

Trygg trafikk

 

I hms har vi rutiner for å ivareta sikkerhet på turer til fots, med bil og kollektivtrafikk i tillegg til rutiner for sikkerhet ved barnehagens port og parkering. Disse rutinene gås gjennom årlig for å sikre at de ansatte kjenner til de. I tillegg setter vi opp trafikksikkerhet og –opplæring som eget punkt på foreldremøte på høsten.

 

Vi lærer barna om trafikken gjennom hele året. Mye av trafikkopplæringen skjer på turer der vi følger tur rutinene våre og lærer om trafikkreglene, om å bruke sansene etc. På høsten og våren har vi ”trafikk uker”, der vi har mer detaljert og intensiv opplegg for trafikkopplæring. Oppløpet bruker Naffens trafikkopplæringspakke og har 4 uker på høsten og 1 uke på våren. Indre bane bruker Tarkus og har 4 trafikk uker på høsten og 2 på våren.

 

Klimaklok barnehage

 

Lijordet barnehage vil bidra til bærekraftig utvikling. Fra og med august sorterer vi matavfall, i tillegg til papir, plast, glass og metall. På vår semesteret retter vi fokus på å være miljøbevisst og bidra til bærekraftig utvikling og har det som tema en periode.

 

Kulturarena
Kultur er blant annet felles atferdsmønstre, uttrykksmåter, verdier, holdninger og erfaringer. Det handler om tradisjoner som fornyes. Barna i barnehagen skaper sin egen kultur ved å delta. I Lijordet barnehage har vi tradisjoner som vi tar vare på som bursdagsfeiringer, FN kafe, Halloween markering, Lucia dag, nissefest etc. Innhold i markeringene kan gjenta seg fra år til år, men er ikke fastslått. Vi planlegger hver markering nærmere i plandagene og personalmøtene. Årets barn er alltid med på å sette sitt preg til tradisjonene.

Vi har familier fra flere forskjellige land og vi vil sette fokus på dette mangfoldet på en positiv måte. Vi snakker om forskjellige land også i forbindelse med Forut aksjonen på høsten. Personalet er tydelige rollemodeller, bevisste på verdiene sine og formidler kultur og tradisjoner også gjennom bøker, musikk og kreativ virksomhet.

 

 

Overgang fra barnehage til skole
Bærum kommune har fastsatte rutiner for overgang fra barnehage til skole. Lijordet barnehage følger disse rutinene. Vi forbereder førskolebarna til skolen med ukentlig førskole der barna jobber blant annet med Trampoline- heftet og andre skoleforberedende aktiviteter og oppgaver. I tillegg har vi en overnatting i barnehagen og tilbud om både skiskole og leirskole på vårsemesteret. Førskolen er også invitert på opplevelses dag på Bekkestua brannstasjon. På våren besøker lærere fra Eikeli skole oss i barnehagen og pedagogisk leder fra oss er med på samarbeidsmøte på skolen. I år som flere år på rad er Lars Christian ansvarlig for førskolen.

 

 

Samarbeid med barnas hjem
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (jf. barnehageloven § 1). For at vi i barnehagen skal kunne ivareta barnas gode utviklings- og aktivitetsmuligheter på en best mulig måte, er vi avhengig av et nært og konstruktivt samarbeid med foreldrene. Vi legger vekt på god kommunikasjon og at begge parter er ansvarlige og aktive. Personalet er underlagt taushetsplikt.

Foreldrene får tilbud om;

– foreldresamtaler

– foreldremøter

– foreldrekaffe

– invitasjon til fester og tradisjoner, blant annet Luciadagen, FN kafe og sommerfest

 

Det er styrer og pedagogisk leder som har ansvar for foreldresamtalene. I enkelte tilfeller hvor barnehagen ser det som nødvendig skal begge to være representert under foreldresamtale.

 

Den viktigste kontakten foreldre/ansatte er i hente/bringe tiden.

 

SU –  Barnehagens samarbeidsutvalg består av en representanter fra foreldrene, en representant fra de ansatte og en representant fra eier. SU har som hovedoppgave å sikre samarbeidet mellom foreldrene og barnehagen, godkjenne barnehagens årsplan, samt å arrangere dugnad. Representanter blir valgt på høstens foreldremøte, på foreldremøte på høsten skal det velges 2 nye representanter for foreldre.

 

 

 

 

Dokumentasjon og vurdering
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Barnehagens styrer har et særlig ansvar for å iverksette og lede barnehagens arbeid med planlegging, dokumentasjon og vurdering. Pedagogisk leder har ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnegruppen han/hun har ansvar for (rammeplan, kap. 4).

Vi lager periodeplan for høst- og vårsemester, der har vi et tema for hver måned og noen mål vi har satt oss. Ukeplanen lages hver mandag og legges ut til foreldrene på Vigilo. Dagsrapport legges ut alle dagene unntatt mandag. Mye av dokumentasjonen er i form av bilder, noe er tekst.

 

 

 

Plan for kompetanseutvikling
Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse (rammeplan, kap. 1.7). I Lijordet barnehage går vi på kurs hvert år. Noen kurs er for alle ansatte, noen bare for en eller to. Vi legger opp til etterarbeid etter kursene, slik at vi sikrer at det vi har lært blir tatt i bruk av alle ansatte. I de tilfellene bare en eller to har vært på kurs deles dette på personalmøtene, slik at alle kan få nytte av det. I tillegg til kurs jobber vi med fag i personalmøtene og planleggingsdagene.

Planleggingsdagene og personalmøtene blir brukt ikke bare til å planlegge og vurdere, men også for å jobbe med fag. Vi leser artikler for å så diskutere sammen samt diskuterer og drøfter praksisfortellinger fra hverdagen vår. Det som oppleves utfordrende prøver vi sammen finne løsning på.

 

 

Tverrfaglig samarbeid
Det er viktig med et godt samarbeid med instanser som PPT, barneverntjenesten og helsetjenester for barn og unge slik at barnet mottar et treffsikkert og helhetlig tilbud, og for å få til så gode tiltak som mulig i barnehagen. Alle samarbeidende parter har et selvstendig ansvar for at de ulike tiltakene som barnet mottar er godt koordinert. Tverrfaglighet og helhetlig tenkning er derfor svært sentralt for de som arbeider i barnehagen (barnehagemeldingen, s. 24). «Tidlig innsatsteam» er et ambulerende team i Bærum, som består av barnehagen, PP-tjenesten, barnevern og helsetjenester, hvor foreldre kan få drøftet sin sak tverrfaglig, og barnehagen kan delta etter avtale med foreldrene.

 

 

 

 

Barnehagebilder

Login

cheap oakley sunglasses oakley outlet oakley flag karen millen dresses karen millen dress karen millen online loewe bolsos loewe loewe bolsos oakley sunglasses cheap football cleats buy football cleats online karen millen karen millen dresses karen millen outlet herve leger dress sale herve leger outlet moncler doudoune cheap moncler jackets moncler outlet online atlanta braves jersey atlanta jerseys atlanta braves new new york giants jerseys new york giants new jerseys new york giants baseball asics running shoes asics outlet asics tiger shoes skechers outlet skechers boots skechers store nfl jerseys cheap nfl jerseys 2012 NFL Jerseys cheap makeup cheap mac makeup cheap macs mac cosmetic cheap mac makeup mac makeup store ghd hair straightener ghd hair ghd iv styler mac makeup mac cosmetic cheap mac makeup chicago bears jerseys nike chicago bears chicago bears uniforms pittsburgh penguins jersey pittsburgh penguins apparel new nfl jerseys nike baltimore ravens jersey nike nfl jersey 2012 nfl new jerseys nike beats by dre dr dre beats beats by dr dre converse store kids converse cheap converse shoes comprar louis vuitton oakley gafas de sol ray ban gafas de sol gafas de sol online chan luu chan luu bracelets chan luu bracelet 󥯥` 󥯥` 󥯥` 㥱å 󥯥` 󥯥` 󥯥` ȥå canada goose jacket moncler sale chan luu bracelets tie bar silk scarf wholesale scarves skechers shoes skechers outlet skechers sale thomas sabo charms thomas sabo sale thomas sabo kette cheap designer handbags handbags online handbags wholesale links london links of london charms links of london friendship bracelet snapback caps snapbacks hats wholesale snapbacks wholesale jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nba jerseys asics running asic shoes asics 2012 shamballa bracelets shamballa beads shamballa jewels hugo boss online-shop hugo boss outlet hugo boss metzingen dallas cowboys jersey dallas cowboy uniforms cheap nfl authentic jerseys philadelphia eagles jersey philadelphia eagles uniforms nfl jersey discount